Zoeken naar “Met den glimlach”

66 resultaten gevonden • Resultaten 1 tot 20 • Volgende resultaten

De doorzochte tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.


Niet alle jaargangen van de brochures bevatten evenveel tekst. De jaargangen 1926 tot 1929 zijn niet beschikbaar in het archief.


hare gewone bedrijvigheid. Miarka, met de blauwe oogen, gaat naar den Tempel van Tanit. De generaal Asdrubal, haar vader, gaf haar...welke zij voelde van hare eerste ontmoeting met den jongen krijgsman, werd nog sterker, en, niet kunnende slapen...Miarka tot het bewustzijn terug, en aanschouwt hem met eene oneindige teederheid in den blik... Verre, zeer verre aan den gezichteinder rooken de puinen van . het eens zoo schoone . . .
met ongeloovigen; gaat het opperhoofd Fa-Djala zoeken en vindt haar op hare knieën, voor het autaar van den Tempel, terwijl zij Cecil smeekt haar eeuwig te beminnen...immer woedend, werpt zich op Cecil en slaat hem met den kolf van zijn geweer op het hoofd. Na den DB DOOD OF HET LEVEN <? Tusschen beiden is er te kiezen, lieve...Henny’s Regenscherm Fijn tooneelspel in 3 deelen met HENNY PORTEN in den hoofdrol. Bericht voor de A vond vertooningen. — Om de muziekuitvoeringen . . .
welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën» Weg met de Mannen!! Anna Leblanc is wat men noemt « eene schoone vrouw...10. Nederlandsche dansen W. F. Siep 11. WEG MET DE MANNEN!! Nieuw blijspel in 3 deelen, met Mevr. WANDA TREUMAN en Mr. V1GGO LARSEN in de hoofdrollen. .A...De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd. Leergangen: 2 lessen . . .
in de herberg is gebleven, ontmoet hij eene vrouw met verleidelijke glimlach, welke hij eenigen .tijd achtervolgt. Te huis gekomen...Yveline,.zijn nieuwsgierig om kennis te maken met den Amerikaan. Wederkeerig is de verrassing groot, bij de aankomst...tekst. DE LIST VAN DEN FAKIR Blijspel in 3 deelen, met MARCEL LEVESQUE. GROOT LACHSUCCES. “TIH-MIITH 6e Episode: Nachtvogels . . .
eerstens, de gedeeltelijke naamverwant-schap met den laatstgenoemde en twee-dens, de weinige filmen die men van...voeren en ziet werkelijk zijne vrouw in gesprek met den man der wet. Op zeker oogenblik denkt Richard eene ongepaste...zou toegelaten worden. Richelieu was in gesprek met den Koning en rond zijn mond speelde een glimlach. Hij was zeker dat het uur van triomf voor hem geslagen . . .
m PARAMOUNT PICTURES ontploffing geschiedde, die den arme verliefde met blindheid sloeg; de kwetsuur die hij vroeger ontvangen had...dat Robinson Crusoö, vertolkt door Harry Myers, met zijne dierenvellen omhult in den omtrek zijner grot met eene 40 HP aan ’t toeren is, ofwel een partijtje golf speelt...nieuwe filmen in de wereld: o The Married Flapper », met Marie Prévost; « The loaded Door », met Hoot Gibson; « Don ’t Shoot », met Herbert Rawlinson, en « Paid Back », met Gladys Brock-well, Mahlon Hamilton en Stuart Holmes. Blanche . . .
dat Sarzeau een oproep doet lot het volk en den Koning een verbond met den Vorst van Rrizac wil opdringen, tenzij af te treden, verschijnt...zonder bruidstoilet. Maar bij het aanbreken van den groo-ten dag komt een bode met veel praal en pracht en ditmaal is er geene vergissing mogelijk...stem, hare dikke armen en breede handen verrie den eene ongewone sterkte. Twee mannen, met galgentronies, raakten nauwelijks aan hetgene men had opgediend . . .
er gesticht rond zijne persoonlijkheid in verband met de moordzaak op den filmregisseur William Desmond Taylor. Zijne voornaamste...medewerker gevonden. Een echten storm. — In den film « Under two Flags », met Priscilla Dean, zullen wij een waren zandstorm te zien krijgen...kamer van het meisje binnengedrongen. Mc Graw doet den bandiet met een vuistslag tegen den grond vallen en bevrijdt Peggy. De bandieten achtervolgen . . .
geen werk op den film gebracht worden. Gelieve u eventueel met bewuste maatschappij in verbinding te' stellen. 2» Tot nu toe...Gravin de Mac-Gregor, was in het huwelijk getre- den met den erfgenaam van een Koninkrijk. Omtrent een jaar was voorbijgegaan...haar leven aanwijzen. Welk zou haar lot zijn? In den kring der Groot-Hertogin douairière ging de Hofdame met een glimlach voort: « Waarlijk, wij zien Gravin Sarah niet.... Maar dat . . .
der taksen rechtstreeks komt uit de beurs van den schouwburg of de cinemabezoekers. Feiten met de macht zouden wij kunnen aanhalen, doch het zou ons te yer...Met de tijd, die alles heelt, is de glimlach op Jeannette’s lippen teruggekeerd. Maar het lieve...eigene maatschappij te besturen, « goede filmen met goede vertolkers » vóórt te Universal. Waarlijk, ben ik met den helm geboren ». Virginia Valli is in 1895 te Chicago geboren . . .
in het opera. William S. Hart: — Aan den haard met mijn vrouwtje en kleine lieveling. Dorothy Phi'ips: — Het instudeeren...een verlofdag. Anita Stewart: — Eens aangenaam met mijn echtgenoot aan den haard zitten praten. De Redakhe Van Tooneel- en Cinema-wereld...met de banknoot etende den appel en lezende den bijbel tegelijkertijd, dan is dit een bewijs dat hij politieker . . .
wees, Lauretta Quadrio, nicht en pleegdochter van den grooten beeldhouwer Marco Quadrio. Met eene innige zelfvoldoening heeft de oude Marco de liefde...erg geval, daar de Ameri-kaansche wet niet lacht met afwijkingen van dezen aard, in verband met de huwelijkstrouw. Ons dunkens geven wij aan Viola Dana den stillen raad, wanneer zij irj het vervolg nijging zou gevoelen...welke aan de schouwburg verbonden was, te beginnen met den bestuurder en te eindigen met den portier. Maar wat mij het gelukkigste maakte was de omhelzing . . .
onder het werken genomen. Later komen we vóór den dag met photos en breedvoerige besprekingen aangaande de nog onder...zal eerloos worden! iMiaar Maud zal tenminste van den ondergang gered worden. Met een duivelschen glimlach grijpt Murphy de papieren aan. En tezelfdertijd gaan...moest dus een dispositief vinden waardoor aan den film den noodzakelijken belichtingstijd moest gelarten maar met een oneindig-kleine stilstand van elk beeld voor het objektief . . .
et zij voelt dat hare liefde voor Culbertson met den dag grootei; wordt. Desondanks beeft zij de dood v»n den jonggen ontdekkingsreiziger gezworen. Culbertson zelf...bloem, die de meeste stemmen behaalt (vraag A van den stembrief) zal bekroond worden met den titel van « EERSTE BELGISCHE FILMSTER ». b; Aan de deelnemers...MAË MURRAY Zekeren dag komt zij in aanraking met den beroemdsten aller toreadors, met Carrita, de afgod van de Afficionados der stierengevechten . . .
er opstand in haar, maar bij het aandringen van den hartcloo-zen grijsaard, met den dood in de ziel herkoop! zij haar verleden door hei droevigste...Postbus n° 47, Antwerpen I. CINEMAWERELD» ••• ••• Met den Glimlach! Hannibal Pillsbury David Buttler eens in de hooge...worden, die er hunne klanten zullen ontvangen... met den glimlach I Deze film zal zeer kortelings te Antwerpen vertoond . . .
vernam Flora dat de officiee-le verloving van den zoon van den graaf zou plaats hebben met Ketty Carnegie, op het kasteel. Ontgoocheld schreef Flora...af haat hij het meisje met den-zelfden haat, die hij hare moeder toe-droeg. Zekeren dag wordt...een ongewoon gerucht. Een kommiïsa-ris van Politie met twee agenten stonden in den gang met de Pipelets te, twisten. Plots gingen zij naar hoven gevolgd . . .
Ertagnan, — Max in eigen persoon. Herzien we nu, met den lezer, het scenario, d. i. den beknopten inhoud van den film. Op een muildier gezeten, verlaat Max Lind’ Ertagnan het...gevoelens, daden en woorden, bij afwisseling een glimlach of een traan hij den lezer te voorschijn roept. De film-emtwerper moest hetzelfde...hunne aandacht getrokken door een stofwolk die aan den gezichteinder opdaagde en met bliksemsnelheid naderde. Nog voor men den tijd had te onderzoeken wat dit beduidde was de kleine karavaan . . .
bevolking', niet langer onbeantwoord laten. En met dit doel zetten we vanaf heden op touw, den meest boeienden prijskamp dien men denken kan: De Wedstrijd...gastheer en hij maakte een diepen indruk op den filmopnemer en den * ongenoodigden gast ». Terwijl M. Kosioff met mijn vriend beraadslaagde over de te nemen kiekjes, vertelde...Een blik... Een blik, die •niet Ie vatten is. Een glimlach... De man die sterft «iet, hij alleen ziet den lach, den blik en het /gebaar. Er komt iets woeligs onder de deken. En de . . .
bevolking, niet langer onbeantwoord laten. En met dit doel zetten we vanaf heden op touw, den meest boeienden prijskamp dien men denken kan: De Wedstrijd...Swickard, als vader van het meisje, speelt ook met waarheid den episodischen rol die hem werd toevertrouwd. De tooneelschikking...en in meer herbergzame streken landen ze nu aan met hun vieren. Dave is aan den arm gewond. Jeannette staart vol angst naar het verband dat . . .
Een tweegevecht met den vertrouwelings-officier van den Groot-Hertog is hier het gevolg van. De kogel van den officier heeft de brief dien de Colonel in zijn hand hield...lijk van haar vader en verwittigt de politie die den Colonel komt aanhouden met al den eerbied aan zijnen rang verschuldigd. Oorlogsgerecht... De...persoon, besprenkelde met gewijd, olie, in naam van den Paus, het hoofd van Frans, hertog van Anjou, dié de opvolger . . .