Zoeken naar “De Vier zonen”

22 resultaten gevonden • Resultaten 1 tot 20 • Volgende resultaten

De doorzochte tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.


Niet alle jaargangen van de brochures bevatten evenveel tekst. De jaargangen 1926 tot 1929 zijn niet beschikbaar in het archief.


baron d’Estemelles, heeft twee zonen, waarvan Robert, de lieveling zijns vaders, en de jongste, Hughes, deze van de moeder is. Ongelukkiglijk heeft Hughes, gedurende zijn studieverblijf...Vier jaren zijn verloopen. De oude vader is van verdriet gestorven. Een brief kondigt de moeder het blijde nieuws aan dat Robert welhaast, op het naburig...wijze dat het torenlicht omvalt en breekt. Van de duisternis maakt zij gebruik om te ontsnappen. De oude Warmé komt dicht bij het wrak en ziet dat het de schooner Harland is, geladen met nitro-glycerine. Geheel de bemanning, uitgenomen kapitein Robert en de kleine kok, Double-Bouche, werd door de golven medegeslepen. Eensklaps grijpt eene schrikkelijke . . .
de polsen en doet hem de handboeien aan. De detektief gaat dan, onder de verbaasde oogen der afgevaardigden van de « Union Life », in de naburige kamer, haalt de pop in wiens plaats hij in den zetel had gezeten en verklaart...en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal). I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: | Extra Gersten 1/2 0.30 I Koffie, 1.10 Blonde » 0.45...19 ANTWERPEN GEMEENTE DEURNE M ENSCH LIEVEN DE KRING VIER Groote Openlucht Concerto’s 11 -12 - 15 en 18 Augustus 1918 . . .
met Miss Dorothy PHILLIPS en William STOWELL in de hoofdrollen Ie 2e en 3e deelen — POOS - 6. VOOR DE MENSCHHEID 4e, 5e en 6* deelen 7. De Forel, (Variatiën uit het quintette), F. Schubert 8. VOOR DE MENSCHHEID, 7e, 8e en 9C deelen. Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang...wordt ingezegend doch op het. oogenblik komt de oorlogsverklaring en de vijf zonen vertrekken na een roerend afscheid. Dan volgen de verschrikkingen van den oorlog en een voor een vallen de vier jongste zonen als slachtoffer van hunne vaderlandsliefde. Nanette...de: de FLAMAND ou de FRANÇAIS ou de ANGLAIS ou d’ESPAGNOL ou d’ALLEMAND ou de STÉNOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPIE ou de COMPTABILITÉ Machines à écrire de toutes marques, SMITH PREMIER, IDEAL, REMINGTON, UNDERWOOD . . .
met Miss Dorothy PHILLIPS en William STOWELL in de hoofdrollen Ie 2e en 3e deelen — POOS - 6 VOOR DE MENSCHHEID 4e, 5e en 6* deelen 7. Romance Mozart 8. VOOR DE MENSCHHEID, 7«, 8e en 9e deelen. Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang...wordt ingezegend doch op het oogenblik komt de oorlogsverklaring en de vijf zonen vertrekken na een roerend afscheid. Dan volgen de verschrikkingen van den oorlog en een voor een vallen de vier jongste zonen als slachtoffer van hunne vaderlandsliefde. Nanette...de: de FLAMAND ou de FRANÇAIS ou de ANGLAIS ou d’ESPAGNOL ou d’ALLEMAND ou de STÉNOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPIE ou de COMPTABILITÉ Machines à écrire de toutes marques, SMITH PREMIER, IDEAL, REMINGTON, UNDERWOOD . . .
sœur hospitalière. Le hasard l’amène en présence de son Paul, en service de l’aviation. L’avion de Paul est abattu et celui-ci est enfermé comme prisonnier de guerre, dans une cave. L’officier de service veut obtenir de l’aviateur capturé des informations. Paul doit paraître devant...wordt ingezegend doch op het oogenblik komt de oorlogsverklaring en de vijf zonen vertrekken na een roerend afscheid. Dan volgen de verschrikkingen van den oorlog en een voor een vallen de vier jongste zonen als slachtoffer van hunne vaderlandsliefde. Nanette...deu de FLAMAND ou de FRANÇAIS ou de ANGLAIS ou d’ESPAGNOL ou d’ALLEM A ND ou de STÉNOGRAPHIE ou de DACTYLOGRAPIE ou de COMPTABILITÉ Machines à écrire de toutes marques, SMITH PREMIER, IDEAL, REMINGTON, UNDERWOOD . . .
sœur hospitalière. Le hasard l’amène en présence de son Paul, en service de l’aviation. L’avion de Paul est abattu et celui-ci est enfermé comme pri-sonniei de guerie, dans une cave. L’officier de service veut obtenir de l’aviateur capturé deb informations. Paul doit paraître devant...wordt ingezegend doch op het oogenblik komt de oorlogsverklaring en de vijf zonen vertrekken na een roerend afscheid. Dan volgen de verschrikkingen van den oorlog en een voor een vallen de vier jongste zonen als slachtoffer van hunne vaderlandsliefde. Nanette...au Café (accès par la Salle des Marbres) 7. VOOR DE MENSCHHEID 4e, 5e en 6e deelen 8- Plaisir d’amour 9. VOOR DE MENSCHHEID 7e, 8e en 9e deelen Martini Bericht voor de Avondvertooningen. — O/n de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang . . .
door dien roemrijken titel, voert de Zoon van Oom Sam in het koninkrijk de laatste uitvindingen en verbeteringen van de wetenschap en de mekaniek in: de automobiel, de telefoon, de engelscho week en de Zanzibar . En zoo volgen de duizenden fantastisch-heldhaf-tige avonturen van onzen...de schurk bij de keel nemend, herinnert hij hem de wreede too-neelen, die zich/ voor de torpilleering van de « Perth » hebben afgespeeld en koelbloedig voleindigt hij den...werden er ingericht, alsmede 84 groepementen voor de figuratie. Deze stad werd in ongeveer vier Weken uit den grond gestampt. De muur der reuzenstad was ongeveer 80 meter lang en 20 meter . . .
Het Huis in het Woud Mev. Andinian heeft twee zonen: Karel en Georges. De eerste is ernstig en werkzaam; de tweede zorgeloos en vadsig. Op zekeren dag verrast deze laatste...à feu continu I H. GOOSSENS I 141, Chaussée de Malines - 7, Rue de l’Harmonie rt> Téléphone 1462 I Grande siÉlallié de ihm de noces Automobiles de grand luxe Pei'sonacl ciiolsl et stylé La Foiiriiiiiire Générale...koude en ziekte, gepaard met gebrek aap alles. De familie bestond uit de vader, de zieke moeder, vijf kinderen, waarvan het jongste vier jaren telde, alsdan de moeder van Mevrouw Morel, welke idioot was. Een der jonge meisjes . . .
leven schonk, genoot de eer en het voordeel eerste in rang te zijn onder de « levende heelden »-producenten. Doch vier jaren krijg moesten noodzake-iijk ook dezen tak van industrie...ingewortelde legen-den in de Poolsche overleveringen. Dienzclfden avond zaten weer de dienstboden van het kasteel van Radomir, maar ook de droomerige Helena, tweede vrouw van den graal',,in de geheimzinnigheid van de antiek-geweifde verblijfplaats stil te luisteren naar het...Owen Carey hérite de l’immense fortune de son oncle. Pressé de profiter de sa nouvelle richesse, il part au bord de la mer, emmenant avec lui un compagnon des mauvais jours, Franck . . .
niet in aanmerking? Bewonder haar dan maar eens in « De Roman van een Koning » en in de « Vier Ruiters van den A pocalypsus ». Wordt er dan ook nooit een woord...hoekje in het Zuiden der Vereenigde Staten, leefde de familie Tolliver: de vader en zijn drie oudste zonen, ware woestelingen; de moeder en de benjamin, twee milde en zachte wezens. zen waakt over haar: Tommy...zonen offert om het geluk van haar « /eine », brengen een ontroering waarvan niemand zich kan onttrekken. De tranen komen u in de oogen. Men moet de film meeleven. Men moet hun lijden mede onderstaan. UNIVERSAL . . .
de M. Watkins, le Directeur du magasin, à acquérir la place de secrétaire privée de son patron. Madame Watkins, ne cesse de reprocher à ce dernier sa conduite déplorable... Fatiguée de ces reproches continuelles, Watkins, un beau jour, prévint...plaaster, hout- en ijzerwerk, die noodig waren om de film te verwezenlijken, en... de massa slikt alles, en... bij de verschijning van de film loopen de cinemazalen vol, zelfs indien het werk dan nog ’n klod is. 2e punt...Gish, Betty Compson, Alla Nazi-tnova. • Van de mannelijke artisten zal Rudolf Valentino altijd de eerste plaats bekleeden want zijne créaties: «De Vier Ruiters van den Apocalypsius» en « De Sheik » zijn twee ooi vergetelijke films. Ik bewonder Rudi. Conclusie . . .
dat « De Vier Ruiters van den Apocalypsus » lang gedraaid werd vóór « De Roman van een Koning», en dat bijgevolg het spel dier actrice...filmfa brieken zullen een expeditie naar Borneo en de in de nabijheid liggende eilanden zenden, om het leven van de inboorlingen en dieren te filmen. De film-expeditie zal negen maanden duren. De bijval van Lon Chaney in « Notre-Dame de Paris », met de rol van « Quasimodo » is zoo enorm dat er spraak is als zou hij deze...wijze. Moeder Grayson omringt hare beide zonen met de beste zorgen. Jim is afgunstig over den bijval, behaald door . . .
eene petitie naar de regeering vragende om een regiment ruiterij naar de grens te willen zenden ten einde de Apachen gevangen te nemen en de blanke vrouw terug te voeren. Maar de Regeering dacht dat het beter was de zaak langs diplomatischen weg te schikken, want de schending der Mexikaansche grens zou tot een oorlog kunnen...Mistress Mapton, gehoorzaamden dus eenvoudig aan de neiging, aan de stem van het bloed die zich na vier eeuwen beschaving, nog deed gevoelen. NEMO. KINEMANIEUWSJES...hem dwingen in de folterkamer » zegde de kasteelheer. Gelukkig voor Anthony, kwan nogmaals de dokter hem ter hulp: « Gij kunt hem folteren, maar dat is voor de jongen een gewissen dood. » De eerste avond, in de cel, kwam mej. Verlaine hem bezoeken. « Ik heb de wachten omgekocht » sprak zij vrien delijk. « Zeg mij, kan ik iets . . .
De Kinderen van Filmsterren Talrijk zijn de huishoudens van stars te Hollywood, wiens haard door de aanwezigheid van lieve kleinen wordt opge-v rooi ij kt. De eerwaarde Neal Dodd, de dominee der filmkolonie, ver-klaarde zelf dat de kleine stad Hollywood 'deze was, welke, in verhouding met het...16, moet het woord «Prijskamp" vermeid staan. DE AUTO IN DE FILM Alvorens de Radio de wereld in beroering bracht, was het de auto die het aanschijn des aardoppervlakte veranderde. Dit...verveelt ons, daar het een te alledaagsch iets is. De toeschouwers moeten die overtuiging öpdoen dat er in de auto niet, maar wél met de auto gespeeld wordt. En _ m heeft men ook filmen waarin de auto voorkomt, maar een auto die tevens DE hoofdrol is. Hierbij drukken wij eene photo af, getrokken uit . . .
vier » vrouwen met jankende en spartelende «spruiten» in de armen. Die kinderen hebben tijdens de vertooning geen oogenbl k gezwegen. Vele menschen waren misnoegd...Mijnheer tot de affiches en zeg hen dat ze hem eene photo geven van de film « De Man met de Pop ». De goede oude man begreep het niet.... Hij ging heen... Hij doorliep...te roepen ». Hij boog diep en ging henen, na in de handen van Jocelyne de dolk gelegd te hebben. De toon, de houding van Ralph Perry, de eerbiedige woorden, waarin een zekere droefheid lag, hadden . . .
uit die vier jaren, dienen we aan te stippen: « De Man met de Blauwe Oogen », met William S. Hart; « In de Schaduw van het Geluk », met Enid Bennett; verscheidene banden...de heeren maken het him eigen en het publiek zeer lastig. Zij krijgen een droge keel, moeten drinken, ofwel spookt er een op de slechte verluchting der zaal, zonder te denken dat hij de voldoende lucht voor het publiek dn de zaal bederft door den rook. De heeren kinemabezoekers zouden wel doen van in de toekomst zich wat te beteren. Indien zij in gezelschap zijn...Ingram’s production of “Scaramouche.” Rex Ingram, de regisseur die met « De Vier ruiters van den Apocalypsus » een levendig succes had gekend . . .
Mary Pickford en Tsuru Aoki, mag men gelooven dat de markiezin de la Falaise haar versierd knoopsgat met trots op de Fifth Avenue zal vertoonen. — André Hugon bereidt de verwezenlijking voor van «La Princesse aux Clowns» naar de roman van Henry Dupuy-Mazuel. Charles de Rochefórt zal er de mannelijke hoofdrol in vertolken. —r- De groote voortbrenger Dr. Markus komt zich de cinematografische rechten van Pierre Benoit...Vóór het einde van dit iaar moeten zij aan de Westi vier groote filmen afleveren: de twee eersten zijn te Hollywood gedraaid: « De Sirene van Sevilla w en « Een Café te Cairo ». De twee laatsten worden nu te Berlijn verwezenlijkt FILM-REVUE...geven, welke het nooit gekend had... 31, Chaussée de Haechl (Porte de Schaerbeek) Brussel Cinemaitieuiusies DE MERLY verzoekt geen geloof te hechten aan de geruchten welke loopen over het verbieden van de film « Terre Promise », in Spanje. Deze film is zelfs niet aan de censuur vertoond geworden. Mr. BERTONI, de gekende verwezen tlijker van « Kinderen van Parijs », zal een . . .
deel van vaste klanten gaarne heeft. De rest moet maar ergens anders zijn keuze zoeken. Ook de vervaardigers getroosten zich niet de minste moeite om de film uit zijn beklagens-waardigen toestand op te heffen, daar...eenige jaren geleden Frances Stair voorstelde. In de film speelt Richard Barthel mess de groote rol, deze van «; Bilge » Smith, de romantische zeewolf. In deze produktie verwierf hij de medewerking van de Amerikaansche marine. Hij was tevens de gast van den kommandant van den kruiser « New-York », op weg van...Efliiopiers op hei zilveren doek sTjPOT aan de lenden in de wateren van den Blauwen Nijl, omringd >sL van negers, om de krokodillen, waarvan de stroom krioelt, van zich af te houden, staat H. E. Jones, met zijn . . .
Musicales - Muziekuitgaven Les quatre chansons De vier liederen Les Gars de la Marine Pontenero Une Nuit à Monte-Carlo Vent qui souffle...par gezongen door Jean Murat. B 17144. Les Gars De Jongens de la Marine van de Zee Marche Marsch B 17144. 25 cm. Les Gars De Jongens de la Marine, van de Zee, Une Nuit Eén Nacht à Monte-Carlo. in Monte-Carlo. — POLYDOR...269.88 St. Gummarusstraat, 57 Telefoon: 294.13 De HOEDEN van Kerckhové Cliapellerie Centrait De schoonste van model De goedkoopste in prijs De beste in kwaliteit De lichtste in gewicbt Dambruggestraat,10 j HUIS DONNEZ Wiegst . . .
le « Mianuel de la parfaite cocotte », le livre de prédilection de sa dame de cour, se rend aux salles de jeu pour y retrouver Craddock. Après de multiples péripéties, elle y fait la conquête du bel officier...Musicales - Muziekuitgaven Les quatre chansons De vier liederen Les Gars de la Marine Pontenero Une Nuit à Monte-Carlo Vent qui souffle...du jeu. La scène du jeu des pieds au Cabaret de la Vache à la Cave, celle de la démonstration de l'aspirateur, celle du rêve, du téléphone, de la salle des ventes sont parmi les plus typiques de cette excellente production extrêmement bien interprétée . . .