Zoeken naar “De Laatste man”

434 resultaten gevonden • Resultaten 1 tot 20 • Volgende resultaten

De doorzochte tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.


Niet alle jaargangen van de brochures bevatten evenveel tekst. De jaargangen 1926 tot 1929 zijn niet beschikbaar in het archief.


het toe, maar in werkelijkheid wil zij enkel den man bespottelijk maken. De andere jongelieden hadden het overgeven van het briefje...zijn daar te zamen. Bij deze ontdekking wil de in woede ontstoken man Jenny dooden. Hij weerhoudt zich echter nog, en verlaat de kamer waar de twee minnaars met hunne schuldige liefde achterblijven...2. In ’t Land der blauwe Netten 3. Habanera 4. De Zang der Zwaan 5. Het Meisje uit de Far-West, bloemlezing 6 De Engel des Huizes, tooneelspel in 3 bedrijven Bericht voor . . .
aan zijn 15 jarigen zoon uitleggingen over al de schoonheid die hij in de samenstelling van de schilderij heeft trachten te verkrijgen. De nood zweeft rond zijn haard Nochtans jaagt Lérine verontwaardigd...de vous préparer pour les besoins futurs, en vous mettant rapidement au courant de l’Anglais, de l’Allemand, du Français, de l’Espagnol, de l’Italien, du Portugais, ainsi que etc" etc. de la Comptabilité, de l’Arithmétique Commerciale, et de la Sténo-Dactylographie. Leçons'privées, classes et cours...paternelle et écrit à son amie La lecture de la lettre de rupture détermine chez Lucette une violente crise de désespoir, à la suite de laquelle se déclare une grave maladie de langueur. Dans sa détresse Lucette a tout avoué à sa mère et . . .
de onderaardsche Domkapei. Na het lof verlaten de geloovigen de kapel. Een man verschijnt van achter een der zware peilers: Severo. Weldra...Vernon zoent haar in eene laatste omhelzing, waarvan zij den angst niet vermoedt. De jonge man klimt op den ankerbaik aan bakboordzijde; met het hoofd fier...de vous préparer pour les besoins futurs, en vous mettant rapidement au courant de l’Anglais, de l’Allemand, du Français, de l’Espagnol, de l’Italien, du Portugais, ainsique etc., etc. de la Comptabilité, de l’Arithmétique Commerciale, et de la Sténo-Dactylographie. Leçons privées, classes et cours . . .
om de stad tot de overgave te dwingen: er ’s nachts getweeën binnendringen, de Zaimf of gewijde sluier van Tanit, de beschermgodin der stad, rooven, en eene bres maken in de vergaarbakken van drinkbaar water, om aldus de inwoners door den dorst tot overgave te dwingen. De twee mannen voeren deze dubbele heldendaad uit op gevaar...trekt op tegen de Barbaren, maar wordt door hen overwonnen. Een enkel man zou de Republiek kunnen redden: Hamiicar, en al de partijen besluiten eensgezind offeranden te doen voor zijnen...de vous préparer pour les besoins futurs, en vous mettant rapidement au courant de l'Anglais, de l’Allemand, du Français, de l’Espagnol, de l’Italien, du Portugais, ainsi que etc. etc. de la Comptabilité, de l’Arithmétique Commerciale, et de la Sténo-Dactylographie. Leçons privées, classes et cours . . .
eene gordijn opengeschoven en een man verschijnt. Hij volgt de prinses met den blik, doet vervolgens twee stappen de kamer in en wil het meubel aanraken waarin de bankbriefjes zich bevinden, als Sonia terug binnen komt. Eene...te troosten, luisterde zij naar de schoone woorden van een onbekende, van wien zij de vriendin en ten laatste de echte slavin werd. Het koortje'van Juve werkt als een donderslag...dans la coiffe du chapeau oublié sur un meuble de la pièce par l’ami de lady Beltham. Juve se lance sur cette piste et tâche de découvrir qui est ce «Gurn», logé nu n. 117 de l.a rue Levert. Dans l'une des malles trouvées au domicile de Grun, l'on découvre le cadavre de lord Beltham, et dans un meuble-bureau un paquet de cartes de visite blanches. Juve connaît déjà ces cartes; il en prend une . . .
De zwarte Man. Fantômas heeft zich in de villa te Neuilly verscholen, we! wetende datjuve en zijne mannen...daarvan gelegen en waar de draden eind gen, welke met de dynamietkardoes in verbinding gesteld zijn Juve en de agenten hebben de villa nog niet verlaten, als Fantômas de electrische stroom in aanraking brengt met de bom. De uitwerking der ontploffing is verschrikkelijk: enkel rookende...in 4 deelen ROLVERDEELING: Dokter Chaleck Loupart De zwarte Man De opziener Juve Fandor Lady Beltham Jozefina 9, De Luchttrekkers, klucht L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het . . .
doen zal. Het is het afscheid. Het is de vergetelheid. Madame Salvière zat vergiffenis aan haar man kunnen schenken. De gebroken stem Groot drama in 6 deelen In eene hoofdstad van...echter nutteloos. Terug in Europa gekomen, zijn de laatste hulpbronnen van het gezin gauw uitgeput, en de man die vroeger een der meest befaamde kunstzangers was, is nu...la vie aux côtés de l’ivrogne, la jeune femme décide de se séparer de «on mari et de tâcher de se faire une situation au théâtre. Grâce à son talent de musicienne et à sa très belle voix, elle réussit rapidement . . .
De Bankier Nauteuil ) De Zwarte Man De Kommissaris ) Cranajour ) De opzichter Juve ) De dagbladschrijver Fandor Jacques Dolion Thomery De gevangenbewaarder Nibet Lady Beltham De Prinses Sonia Elsa Dolion. Navarre Bréon Melchior André Suguet...de tafel vindt de kommissaris een brief, door den schilder aan de barones geschreven waarin hij haar uitnoodigt de teekeningen te komen zien, die hij voor het Salon bestemt. De schilder wordt als schuldig aanzien en door twee bewakers...de komst aan van de zuster van Jacques. De rechter meldt haar het droeve nieuws, en de ongelukkige vraagt haren beminden broeder een laatste maal te mogen zien. De rechter, die aan eene zelfmoord geloofde, vergezelt haar naar . . .
de laatste goudonlginningen. Het verblijf dezer vrouw in de goudstreek brengt Troberson op het plan, hoe hij zijne wraak...Fanst, bloemlezing uit het zangspel Ch. Gounod 3. De Angst, drama in 3 deelen 4. Gebed E. Weiler 5. DE MARI QUIT A 1“, 2e en 3e deelen. Bericht voor de Avond vertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de piaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang...6. La Mascotte, openingstak V. Audran 7. DE MARIQUITA 4e, 5e, 6e en 7e deelen. 8. Onésime en de Pelikaan, klucht Eerstdaags, de volgende groote Kunstfilms: Het Geluk dat doodt, Drama De Slachting, groot Indiaansch Drama 14 en 15 Mei De IJsverloofde, Drama L. W. Gezien de huidige omstandigheden voorbehoudt het bestuur zich het . . .
enkele firma kan I met haar wedieveren, noch in de uitgebreidheid, noch inde « veelvuldigheid, noch in de volmaaktheid har er inrichtingen. I De De Beukelaer’s Fabrieken komen ook vooraan wat betreft: I de ontzaggelijke voortbrengst van Biscuits, Chocolade, Cacaopoeder...Bureelen: Antwerpen: STIJFS ELSTRA AT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46. Fabriques: Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux: Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckùre, 46 C, OTyj Qßtiß •ißFüfi UQVJP ‘ZJ&g ‘FQß JîflQfl W ïfXlf...de poudre. Marcellino feint de craindre une trahison de la part de Pietro, et persuade le capitaine de s’en débarrasser. Venela a entendu la conversation de son père avec Marcellino et se promet de déjouer la ruse de Marcelino, Celui-ci emmène Pietro à terre et le grise. Mais il . . .
dan ook om ter meest. Laurent, een groote schoone man, studeert in de rechten, en daar de studiën hem niet toelachten doet hij aan schilderen. Ongelukkiglijk...de kwellingen houden niet op. Al de schilderijen van Laurent dragen immer de beeltenis van Pieter, ’t Is afgrijselijk! De wroeging, de marteling, zelfs des nachts; en zekeren nacht hoort de oude moeder kreten in de kamer harer kinderen... gaat er binnen en hoort hunne wederzijdsche...Bnreelen: Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46. Fabriques: S Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 | et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers I Bureaux: a Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 » Bruxelles: Place de Brouckère, 46 | 9. Ariette-Valse, de « Roméo et Juliette » Ch. Gounod io. La Souris blanche, comédie DIMANCHE . . .
is verloofd met Elimar, een volmaakt salonjonkeï De nijveraar William, een man in volle kracht des lev, ens, heeft door de vertrouwelijkheden van den graaf vernomen, dat de aandeelen der onderneming « Eva-mine » eene overgroot« winst...enkele firma kan | I met haar wedieveren, noch in de uitgebreidheid, noch in de | « veelvuldigheid, noch in de volmaaktheid har er inrichtingen. | 1 De De Beukelaer’s Fabrieken komen ook vooraan wat betreft: | I de ontzaggelijke voortbrengst van Biscuits, Chocolade. Cacao...prendre le parti du comte. Cependant Eva exige de son père, en présence de William, qu’il donne sa parole d’honneur qu’il a agi de bonne foi en faisant de la propagande pour l’affaire de la » Eva-mine ». Eva est remplie de compassion envers le bon et crédule William; son père cependant . . .
de onmetelijke zee. Haar hart was met schrik vervuld bij de gedachte dat haar beminde Robert weldra weer aan de ontembare golven zou blootgesteld zijn. Deze reis zou de laatste wezen, want bij zijn terugkeer zou hij Maria huwen. Maria...in eenige woorden, hun droevige geschiedenis en de wachter, aangedaan, vereenigd beiden met de woorden: « De liefde is sterker dan de plicht. » En, droevig aangedaan, wendt hij zich in de richting van den vuurtoren, vast besloten in het werk de vergetelheid te zoeken. WERK DER AARDAPPELSCHIL Zetel en...Btireelen: Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46. Fabriques: Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux: Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 %j S, mfiXjRtf} *hSfQJ3 ’tyPjß SißPjß'ifPlfi HfPlft . . .
kommandant vatte een tender genegenheid op voor de jonge ziekenbewaarster, die met haar speelde terwijl de zieke zijn middagslaapje deed. Sedert eenige jaren was de kolonel weduwnaar; de groote vriendschap der ziekenbewaarster deed in hem den...naar de beroemde novelle van P. MÉRIMÉE, en met de muziek van Q. BIZET. De personen die de voorstelling op Zondag 16 Juli ’s namiddags bijwonen, hebben...Antwerpen; STIJFSELSTRAAT, 12 I Brussel; de Brouckère-Plaats, 46. g) ÇyKyJ Fabriques: Lonoue Rue de la BOUTIQUE 11-15 » et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers g Bureaux: Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 5. Léonce flirt, comédie 6. Mireille, ouverture . . .
de vlucht en wordt de hoofdman gevangen genomen. De list der karabiniers gelukte. De bandieten besluiten het stadsgevang aan té vallen, maar Carmen...ook betrekkingen met den kapitein der wacht, de man die José deed degradeeren. Deze betrapt ze, en het tooneel...Bureelen: Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Rlaats, 46. Fabriques: Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux: Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 8. Prélude de t’opéra « Carmen » Georges Bizet 9. CARMEN, drame en 3 parties, d’après . . .
de bende kunnen doen vatten. Daarop gaat Emile Leblanc naar de villa van M. de Bailly, breekt er binnen, en de eerste deur welke hij opent is die van Fanny’s kamer. De beide vrienden bezien mekaar verstomd, en Leblanc, die tot...Bureelen: Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckêre-Rlaats, 46. Fabriques: Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux: Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 9. BONHEUR BRISE, drame — film Nordisk 10. Marche...est tout absorbé par l’affaire Leblanc, un chef de bande qu’on lui a chargé de rechercher. Fort chagrinée par cet état de choses, Fanny rencontre le baron Oscar de Corril, alias Emile Leblanc, qui s’éprend d’elle et lui fait la . . .
dansen W. F. Siep s. De TOOVERAAR uit ’t OERWOUD Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang...Bureelen: Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46. Fabriques: Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux: Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 9. DÉTECTIVE FINN, drame policier 10. Marri’zelle...Zoologique. Longue rue neuve 87 Le Sorcier de la Jungle La scène représente Abdullah, le sorcier de la jungle penché au-dessus de la tombe de son jeune fils qu’il vient de perdre, et recevant les condoléances de deux natifs. La scène suivante nous fait assister à l’arrivée . . .
slaapt plechtig en rustig m den stillen nacht. In de verte, op zee, komen de Roomscbe galjoenen aan en werpen het anker uit in de baai, in het donkere. Met moeite duidt de schittering der wapens en der harnassen de tegenwoordigheid van krijgslieden aan. Neerliggend op de zwarte en zware roeispanen, rusten de doodelijk vermoeide en bebloede slaven, terwijl de soldaten, het wapen in de vuist, het oogenblik afwachten dat...meesteres, ik zal u geleiden. » De jonge man is de eenig die aan de slemperij geen deel nam. Afgezonderd, heeft hij slechts de beeltenis van Miarka voor oogen en zoozeer is zijn geest van...laatste algemeen aanval wordt gedaan; de oorlogstuigen worden voorgerold tot nabij de Malquapoort, lange ladders worden tegen de muren gezet. Op de muren hebben schrikkelijke gerechten van man tot man plaats, de Carthageners dooden al de belegeraars die tot op de kanteelen geraken en werpen hunne lijken in het vijandelijk . . .
herstelling. Maïa heeft Ivan herkend, maar op de vraag van den graaf of zij den man kende, antwoordde zij ontkennend. De graaf wil eene laatste poging wagen om Maïa te bezitten, en roept haar bij zich...du Dimanche 1 O septembre à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et du Lundi 1 1 septembre à 8 1 2 h. (de la tour) 1. Finale de la 2e sonate pour Orgue J. Van Eycken 2. Excursion au Pays de Galles. 3. Bébé èt la Levrette. 4. Les Dragons de Villars, ouverture A. Maillart 5. La Mort du Milliardaire, drame...AANDENKEN VAN DEN ANDERE, drama in 6 deelen, met de beroemde treurspeelster Lyda Borelly; DE MAN DIE STAL, kunstfilm « Gaumont; » DE LIEFDE-OLIFANT, uitheemsch tooneelspel, enz. Zondag 24, Maandag . . .
begon zij haar man te misachten, verweet hem de schuld te zijn van haar ellendig leven, daar hij haar steeds...noemenswaardige uitslagen te hebben bekomen. Daar de Moderne Methode “ TEN,, eene methode is waarvan de samenspraak de grondslag is Moet gij naar de Modern School gaan, indien uwe uitspraak onzuiver is. In de Modern School leert elke leeraar enkel zijne moedertaal...Bureelen: Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46. Fabriques: Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux: Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 7. Kraanmans tegen Kraan, klucht 8. Spaansche marsch . . .